open source website creator

REGULAMIN ZAWODÓW

Dobrze się z nim zapoznaj!


1. Organizatorzy i współorganizatorzy:

Organizatorem “Częstochowa Triathlon” jest Stowarzyszenie Triathlon Training Center z siedzibą w Częstochowie.
Współorganizatorem “Częstochowa Triathlon” jest Miasto Częstochowa.

2. Cel zawodów „Częstochowa Triathlon”:

Promocja miasta Częstochowa.
Popularyzacja triathlonu wśród społeczeństwa.
 Propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.

3. Zasady ogólne:

Na zawodach obowiązują licencje (dzienne lub roczne) triathlonowych federacji krajowych. Licencje nie obowiązują w startach sztafetowych.
Zawodnicy PRO zobowiązani są do posiadania licencji PZTri dla zawodników PRO, a w przypadku zawodników z zagranicy, odpowiednika w własnym narodowym związku sportowym.
Zawody odbywają się według przepisów PZTri

4. Termin, dystans, trasy:

1. Zawody odbędą się w dniu 21.07.2019 r. w Częstochowie.
2. Biuro zawodów będzie czynne 20.07.2019 r., w godzinach 12:00-20:00 oraz w dniu 21.07 w godzinach od 6:00 do 8:00.
3. Start zawodów odbywa się na zbiorniku wodnym „Pacyfik” w parku wypoczynkowym „Lisiniec„ w Częstochowie, przy ul. ks. Augustyna Kordeckiego 99
4. Meta zawodów usytuowana będzie w Parku Lisiniec w Częstochowie.

5. Zawody składają się z 3 etapów:


I etap Pływanie - [1/4IM] 950 m (2 pętle) oraz [1/8IM] 475m (1 pętla) – Etap pływacki przeprowadzony będzie na pętli, oznaczonej bojami, dookoła zbiornika wodnego „Pacyfik” usytuowanego w Parku Wypoczynkowym Lisiniec. Boje omijamy zgodnie z ruchem wskazówek (prawą ręką). Start do pływania nastąpi z wody pomiędzy bojkami nr 1 i 4. Przewidywana temperatura w połowie czerwca w Zbiorniku “Pacyfik” to 16-20 °C. Organizator zaleca pianki triathlonowe. Przy temperaturze wody poniżej 16 °C, pianki triathlonowe będą obowiązkowe. 

Limit czasowy I etapu: 45 minut dla dystansu 1/4IM oraz 25 minut dla dystansu 1/8IM. 


II etap II etap – Kolarstwo - [1/4IM] 45 km (1 pętla) oraz [1/8IM] 22.5km (1 pętla) – Etap kolarski składa się z jednej pętli prowadzącej po pięknych terenach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Bezpośrednio po wyjeździe z T1/T2 wyjeżdżamy na ulicę Kordeckiego, następnie 7 Kamienic oraz Pułaskiego wzdłuż Parku im. Stanisława Staszica oraz klasztoru Jasna Góra, po czym przejedziemy Alejami NMP mijając Plac Biegańskiego i Ratusz Miejski, aż do Starego Rynku, skąd ulicami Mirowską, Faradaya i Legionów (dla wyścigu na dystansie 1/8IM nawrót na końcu ul. Legionów, powrót tą samą drogą do Parku Lisiniec, gdzie umiejscowiona jest strefa zmian T1/ T2). Zawodnicy dystansu 1/4IM udają się dalej na pętle po Jurze. Trasa prowadzi kolejno przez Srocko, Brzyszów oraz Mstów, skąd dotrzemy na Górkę Przeprośną Świętego Ojca Pio, po której zdobyciu czeka nas długa prosta w stronę Częstochowy, przejazd przez Aleje NMP, wzdłuż klasztoru Jasnej Góry prosto do strefy zmian T1/T2.  

Oznaczenia długości trasy co 5 km.

Na całym dystansie etapu kolarskiego ruch drogowy będzie zamknięty, przy czym obowiązuje ruch prawostronny. Każdy startujący zobowiązany jest do startu w zawodach na rowerze wyposażonym w sprawne 2 hamulce (tarczowe lub szczękowe).Rower nie może być wyposażony w jakiekolwiek wspomaganie elektryczne / spalinowe, napędzać go może tylko siła mięśni nóg. Podczas etapu kolarskiego obowiązuje zakaz używania słuchawek do odbioru sygnałów dźwiękowych. Każdy z uczestników obowiązany jest do zastosowania się do przepisów o ruchu drogowym oraz zachowania należytej ostrożności podczas etapu kolarskiego. 

Etap kolarski odbywa się w konwencji bez draftingu! 

Podczas etapu kolarskiego “Częstochowa Triathlon” strefa podciągania ma długość 10 metrów, a maksymalny czas przebywania w tej strefie to 20 sekund. 

Limit czasowy I i II etapu 180 min. 


III etap zawodów: - Bieg - dla 1/4IM - 10.55km (2 pętle x 5.25km) oraz dla 1/8IM - 5.25km (1 pętla x 5.25km) - Etap biegowy składa się z pętli po 5.25km. Wybiegając z T1/ T2 kierujemy się deptakiem w stronę zbiorników Bałtyk oraz Adriatyk udajemy się na prawo w ulicę Inowrocławską, następnie udajemy się ulicą Lwowską, Toruńską, Orawską ponownie w kierunku Parku Lisiniec, do którego wbiegamy od strony Adriatyku, gdzie obiegając oba zbiorniki Adriatyk i Bałtyk pokonujemy nawrotkę w kierunku ulicy Bieszczadzkiej i skręcamy w ulicę Huculską, z której chodnikiem przy ulicy Jadwigi za sklepem CMB Częstochowa wbiegamy ponownie na Park Lisiniec obiegając zbiornik Pacyfik, skąd wbiegamy na główny deptak Parku Lisiniec i kolejną pętle lub metę. Oznaczenia długości trasy co 2.5 km 

Oznaczenia długości trasy co 2.5 km. 

Limit czasowy całych zawodów: 240 minut dla dystansu 1/4IM oraz 120 minut dla dystansu 1/8IM. 


5. Kwestie bezpieczeństwa i zasady uczestnictwa:

W “Częstochowa Triathlon” może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu zawodów ukończy 18 lat.

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do udziału w zawodach jest:

• wypełnienie formularza rejestracyjnego i uregulowanie opłaty startowej; 

• odebranie pakietu startowego oraz wprowadzenie roweru do Strefy zmian w wyznaczonych przez Organizatora miejscu i terminie; 

• własnoręczne podpisanie Oświadczenia, które będzie dostępne w Biurze zawodów oraz przedstawienie dokumentu tożsamości, w celu weryfikacji danych podanych w formularzu zgłoszeniowym; 

• spełnienie wymogów określonych w regulaminie zawodów. 

3. W skład sztafety wchodzą trzy osoby, z których:


• pierwsza osoba płynie 475M [1/8IM] / 950M [1/4IM] i dobiega do strefy zmian, 

• druga osoba jedzie rowerem 22,5KM [1/8IM] / 45KM [1/4IM] i dobiega do strefy zmian, 

• trzecia osoba biegnie 5,25km [1/8IM] / 10,55km [1/4IM]. 

4. Jeden uczestnik sztafety może startować tylko w jednym etapie zawodów (pływanie, rower lub bieg).
5. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko
6. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad i instrukcji wydawanych przez Organizatorów oraz służby porządkowe.
7. Sędziowie mają prawo do dyskwalifikacji zawodnika niestosującego się do zasad zawartych w Regulaminie.
8. Decyzje obsługi medycznej, dotyczące kontynuowania zawodów, są ostateczne i niepodważalne. Transport medyczny zawodnika skutkuje jego dyskwalifikacją.
9. Jeżeli zawodnik zdecyduje o wycofaniu się z zawodów w dowolnym momencie rywalizacji zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu sędziom oraz zwrotu chipa.
10. Koszt opłaty startowej, noclegów, dojazdów oraz własnego wyżywienia, każdy zawodnik pokrywa we własnym zakresie.

6. Opłaty i pakiety startowe

Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 30.06.2019r.
Limit uczestników “Częstochowa Triathlon” wynosi 500 osób na każdym dystansie. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu.
Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej w określonej niniejszym regulaminem wysokości.
Opłatę startową należy uiścić za pośrednictwem serwisu transakcyjnego (płatność on-line lub przelewem). Wszystkie dane podawane w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.

Opłata startowa:

Dystans 1/8IM:

• 120 zł - pierwsze 100 osób 

• 150 zł - kolejne 200 osób 

• 180 zł ostatnie 200 osób 

Dystans 1/4IM:

• 170 zł - pierwsze 100 osób 

• 210 zł - kolejne 200 osób 

• 250 zł ostatnie 200 osób 

Sztafety (1/4IM i 1/8IM):

• 200zł - pierwsze 25 sztafet

• 300zł - ostatnie 25 sztfet

Limit sztafet wynosi 50 na każdym z dystansów. 

Dowodem skutecznej rejestracji oraz płatności jest e-mail przesłany na adres podany w formularzu rejestracyjnym.
Rezygnację z zawodów należy zgłaszać pisemnie na adres: info@czestochowatriathlon.pl
W przypadku rezygnacji ze startu organizator nie zwraca opłaty startowej.
Istnieje możliwość przepisania pakietu startowego na inną osobę najpóźniej na 30 dni przed startem. W tym celu należy skontaktować się z organizatorem drogą mailową info@czestochowatriathlon.pl
Pakiet Startowy:

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Częstochowa Triathlon otrzymuje:

• zestaw numerów startowych, 

• czepek, 

• opaskę na rękę, 

• pamiątkową koszulkę finishera Częstochowa Triathlon 

• napoje i owoce na punktach odżywiania, 

• medal na mecie, 

• folder informacyjny Częstochowa Triathlon, 

• upominki od sponsorów i partnerów imprezy. 

11. Podstawą odbioru pakietu startowego jest podpisanie Oświadczenia oraz przedstawienie dokumentu tożsamości.
12. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do samodzielnego odebrania pakietu startowego lub za okazaniem upoważnienia do odbioru pakietu startowego.
13. Odbiór pakietu startowego jest jednoznaczny z założeniem przez wolontariusza “opaski zawodnika” na rękę startującego. (w przypadku odbioru za upoważnieniem opaska zostanie dodana do pakietustartowego).
14. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura zawodów, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.

7. Klasyfikacje i kategorie wiekowe (dystans 1/4IM i dystans 1/8IM)

Kobiety (K) i Mężczyźni (M)* :

K/M PRO (Elita Kobiet i Mężczyzn) 

K/M 18 (18-19 lat) 

K/M 20 (20-29 lat) 

K/M 30 (30-39 lat) 

K/M 40 (40-49 lat) 

K/M 50 (50-59 lat) 

K/M 60 (60-69 lat) 

K/M 70 (70 lat i więcej) 

Najlepszy zawodnik/zawodniczka z miasta Częstochowa  

*O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

*O przynależności do klasyfikacji "Najlepszy zawodnik/zawodniczka z miasta Częstochowa" decyduje miejsce zameldowania."

*Zakwalifikowanie do kategorii PRO wyklucza udział w kategorii wiekowej.

*Aby kategoria została przeprowadzona potrzebne są w niej przynajmniej 2 osoby.

W wyścigu sztafet prowadzona będzie klasyfikacja*:

• generalna drużyn żeńskich 

• generalna drużyn męskich 

• generalna drużyn mieszanych ( w sztafecie startują np. dwie kobiety i mężczyzna lub jedna kobieta i dwóch mężczyzn).

*Aby klasyfikacja została przeprowadzona potrzebne są w niej przynajmniej 2 drużyny.


8. Nagrody:

Każdy zawodnik, który ukończy zawody “Częstochowa Triathlon” otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej na 15 minut przed ceremonią wręczenia nagród
Zawodnicy startujący w kategorii PRO nie biorą udziału w klasyfikacji kategorii wiekowych, i odwrotnie.
Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji PRO mężczyzn i PRO kobiet otrzymają nagrody finansowe i puchary.
Zdobywcy miejsc I-III w kategoriach wiekowych oraz w klasyfikacji "Najlepszy zawodnik/zawodniczka z miasta Częstochowa" wśród kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe statuetki.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach.
Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie zawodów i negatywny wynik kontroli antydopingowej, w przypadku jej przeprowadzenia.
Nagrody finansowe są obciążone 10% podatkiem, który zostanie potrącony z kwoty wygranej. Zawodnicy otrzymają nagrody pieniężne w formie przelewu bankowego, najpóźniej do końca Września 2019 roku.
Odbiór nagród jest możliwy jedynie na ceremonii wręczenia.

9. Ochrona danych osobowych:

Dane osobowe uczestników podlegają warunkom określonym w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).
Dane osobowe zostaną zapisane w sposób elektroniczny, a ich administratorem jest STS-2 s.c. ul. Szafranowa 6, 87-100 Toruń
Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Jednocześnie zgoda może zostać w każdym czasie odwołana ale jej cofnięcie nie jest jednoznaczne ze zwrotem opłaty startowej.
Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystane do sprawnego przeprowadzenia zawodów, wyłonienia zwycięzcy oraz rozliczenia przyznanych nagród.
Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja.
Organizator zastrzega sobie także prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów filmowych, zdjęć, wywiadów z uczestnikami zawodów w celach promocyjnych oraz komercyjnych.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

10. Uwagi końcowe:

W sprawach nieujętych w regulaminie, decyzje o ich rozstrzygnięciu podejmuje organizator.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany oraz skrócenia trasy zawodów, jak i godziny startu.
 Organizator posiada ubezpieczenie OC.
Uczestnik niestosujący się do wyżej wymienionego regulaminu, może zostać zdyskwalifikowany.
Pod karą dyskwalifikacji - na całej trasie rowerowej obowiązuje zawodników posiadanie zapiętego kasku rowerowego, a na trasie pływackiej zawodnik zobowiązany jest startować w czepku przekazanym w pakiecie startowym. Podczas trasy kolarskiej zawodnik zobowiązany jest umieścić numer startowy z tyłu ciała ponad pośladkami, pod siodełkiem roweru oraz na kasku rowerowym; podczas biegu – z przodu, na wysokości pasa.
Zawodnik nie może fizycznie wspomagać postępów innego sportowca w żadnej części zawodów. To spowoduje, że obaj zawodnicy zostaną zdyskwalifikowani.

Zawodnik nie może używać żadnych urządzeń multimedialnych oraz jakichkolwiek innych gadżetów i akcesoriów, które mogą przeszkadzać i rozpraszać uwagę innych zawodników, tj.:

• urządzeń komunikacyjnych jakiegokolwiek typu, w tym między innymi telefonów komórkowych, 

• inteligentnych zegarków i radiotelefonów, które w jakikolwiek sposób mogą rozpraszać podczas zawodów. "Sposób rozpraszania" obejmuje, ale nie ogranicza się, do wykonywania i odbierania połączeń telefonicznych, wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych, odtwarzania muzyki, 

• korzystania z mediów społecznościowych i robienia zdjęć. Używanie urządzenia komunikacyjnego w sposób rozpraszający podczas zawodów spowoduje nałożenie kary dyskwalifikacji. 

Numer startowy musi być widoczny z przodu przez cały czas trwania etapu biegowego i nie może być modyfikowany przez zawodnika. Numer startowy nie jest obowiązkowy podczas etapu rowerowego.
W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu.
Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników.
Zawodnicy po ukończeniu zawodów będą mieli możliwość skorzystania z prysznica w pobliżu mety.
Udział w Pasta Party dla zawodników jest bezpłatny. Wstęp na odprawę techniczną oraz pasta party możliwy jest za okazaniem opaski zawodnika otrzymanej w biurze zawodów podczas weryfikacji.
W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną. Decyzje personelu medycznego, dotyczące kontynuowania bądź konieczności rezygnacji z zawodów są ostateczne, a zawodnik zobowiązany jest się do nich zastosować.
Zawody przeprowadzone będą wg przepisów Polskiego Związku Triathlonu, oraz niniejszego regulaminu.
Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
Uczestnik ma prawo do zgłoszenia protestu do 2 godzin od dyskwalifikacji bądź ukończenia zawodów przy jednoczesnej opłacie kaucji w wysokości 100 zł. Po uznaniu protestu za zasadny przez sędziego głównego zawodów kaucja zostanie zwrócona.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt oraz inne rzeczy zawodników pozostawione bez nadzoru na terenie zawodów bądź przez nich zagubione.
W przypadku kradzieży bądź uszkodzenia sprzętu każdy zawodnik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu przedstawicielowi Organizatora oraz policji. Zgłoszenie takie musi mieć miejsce do momentu odebrania sprzętu i opuszczenia strefy zmian przez zawodnika.
Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń Organizatora oraz ewentualnych służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas trwania imprezy.
Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora bądź mieniu znajdującym się pod zarządem Organizatora.
Organizator ma prawo wykluczyć zawodnika ze startu w zawodach, jeżeli jego zachowanie stwarzałoby zagrożenie dla innych uczestników zawodów bądź zakłóciłoby prawidłowy przebieg zawodów.
Na miejscu zawodów zabrania się wnoszenia lub spożywania jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji, alkoholu czy substancji mogących zwiększyć wydolność zawodnika pod karą dyskwalifikacji.
Prośbę o wystawienie faktury na uiszczoną opłatę startową należy kierować pod adresem mailowym info@czestochowatriathlon.pl w ciągu 14 dni od dnia uiszczenia opłaty wraz z podaniem wszelkich danych niezbędnych do jej wystawienia.
Organizator zabrania przekazania pakietu startowego innej osobie po odebraniu go przez właściwą osobę w biurze zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przekazania pakietu startowego innej osobie po odebraniu go z biura zawodów.
Biuro rzeczy znalezionych funkcjonuje do 30 dni po zakończeniu zawodów. Rzeczy znalezione są wysyłane na koszt zawodnika.
Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
W sprawach nieobjętych postanowieniami niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

SPONSORZY

PATRONAT

PARTNERZY

PATRONAT MEDIALNY