easy site creator

REGULAMIN ZAWODÓW - Bieg dzieci

Dobrze się z nim zapoznaj!


1. Organizatorzy i współorganizatorzy:

Organizatorem “Częstochowa Triathlon” jest Stowarzyszenie Triathlon Training Center z siedzibą w Częstochowie.
Współorganizatorem “Częstochowa Triathlon” jest Miasto Częstochowa.

2. Cel zawodów „Częstochowa Triathlon”:

Upowszechnienie oraz popularyzacja biegania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych jako
Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

3.  Kwestie bezpieczeństwa i zasady uczestnictwa:

W Biegu Dzieci mogą wziąć udział dzieci urodzone w latach 2002-2014 za pisemną zgodą opiekuna prawnego. 
Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji  zawodnika w biurze zawodów. 
Opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników dla potrzeb wewnętrznych organizatora. 
Opiekunowie wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora wizerunku uczestników w  celu promocji biegania i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji zawodów przez podmioty współorganizujące i partnerów oraz sponsorów zawodów. 

Podczas weryfikacji w biurze zawodów, zawodnicy powinni posiadać: legitymację szkolną  lub inny dokument celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku. 

Pomiar czasu podczas BIEGU DZIECI wykona firma STS-Timing przy pomocy chipów 
Punkty kontrolne będą się znajdować: na starcie biegu oraz na mecie biegu.
Oficjalnym czasem zawodów będzie czas brutto.
Niepoprawne zamocowanie chipa spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

4. Termin, dystans, trasy:

BIEG DZIECI odbędzie się 22.07.2018 r. 

Bieg odbędzie się w 3 grupach wiekowych oraz adekwatnie do nich 3 dystansach:

bieg na 200m rocznik 2011-2014 

bieg na 500m rocznik 2007-2010 

bieg na 1000m rocznik 2002-2006 

Start zlokalizowany będzie na drodze dojazdowej do zbiornika wodnego Bałtyk (główna  aleja od ul. Św. Jadwigi). Meta będzie znajdowała się na końcu ww. drogi przy zbiorniku  wodnym Bałtyk.

5. Opłaty i pakiety startowe:

Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 30.06.2018r.
Limit uczestników BIEGU DZIECI wynosi 50 osób w każdej kategorii wiekowej. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się  limitu. 
Weryfikacja zawodników odbywać się będzie w biurze zawodów w dniu 21.07.2018r. w  godzinach 10:00 – 19:00 oraz w dniu zawodów (22.07.2018) do godziny 8 00. 
Opłatę startową należy uiścić za pośrednictwem serwisu transakcyjnego. Wszystkie dane  podawane w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej. 

Opłata startowa:

20zł w terminie do 30.05.2018r 

30zł w terminie po 30.05.2018r 

Dowodem skutecznej rejestracji oraz płatności jest e-mail przesłany na adres podany w  formularzu rejestracyjnym. 
Rezygnację z zawodów należy zgłaszać pisemnie na adres: info@czestochowatriathlon.pl
W przypadku rezygnacji ze startu organizator nie zwraca opłaty startowej.

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik BIEGU otrzymuje:

numer startowy 

napoje i owoce na mecie 

medal na mecie 

Podstawą odbioru pakietu startowego jest podpisanie Oświadczenia oraz przedstawienie

dokumentu tożsamości dziecka oraz rodzica lub opiekuna w wyznaczonych wyżej terminach weryfikacji zawodników. 

Biuro zawodów będzie czynne :

21.07.2018 r. w godzinach 10:00-19:00 

22.07.2018 r. w godzinach 7:00-8:00 

Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura zawodów, nie będą wydawane  ani rozsyłane w późniejszym terminie. 


6. Nagrody:

Trzy pierwsze zawodniczki i trzech pierwszych zawodników w każdej kategorii wiekowej  otrzyma statuetki oraz nagrody rzeczowe od sponsorów. 
Wszyscy uczestnicy BIEGU DZIECI otrzymają na mecie pamiątkowy medal.
Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej na 15 minut przed ceremonią wręczenia nagród.

7. Uwagi końcowe:

W sprawach nieujętych w regulaminie, decyzje o ich rozstrzygnięciu podejmuje organizator.
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany oraz skrócenia trasy zawodów, jak i godziny  startu. 
Uczestnik niestosujący się do wyżej wymienionego regulaminu, może zostać  zdyskwalifikowany. 
Pod karą dyskwalifikacji - podczas biegu zawodnik winien mieć numer startowy otrzymany  wraz z pakietem startowym widoczny z przodu, na wysokości pasa. 
Zawodnik nie może fizycznie wspomagać postępów innego sportowca w żadnej części  zawodów. To spowoduje, że obaj zawodnicy zostaną zdyskwalifikowani. 
Zawodnik nie może używać żadnych urządzeń multimedialnych oraz jakichkolwiek innych  gadżetów i akcesoriów, które mogą przeszkadzać i rozpraszać uwagę innych zawodników,  tj. :urządzeń komunikacyjnych jakiegokolwiek typu, w tym między innymi telefonów komórkowych, inteligentnych zegarków i radiotelefonów, które w jakikolwiek sposób mogą rozpraszać podczas zawodów. "Sposób rozpraszania" obejmuje, ale nie ogranicza się, do wykonywania i odbierania połączeń telefonicznych, wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych, odtwarzania muzyki, korzystania z mediów społecznościowych i robienia zdjęć. 
Używanie urządzenia komunikacyjnego w sposób rozpraszający podczas zawodów  spowoduje nałożenie kary dyskwalifikacji. 
Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie  dla zawodników. 
W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną. Decyzje personelu medycznego, dotyczące kontynuowania bądź konieczności rezygnacji z zawodów są ostateczne, a zawodnik zobowiązany jest się do nich zastosować. 
Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie  organizator. 
Uczestnik ma prawo do zgłoszenia protestu do 2 godzin od dyskwalifikacji bądź ukończenia  zawodów przy jednoczesnej opłacie kaucji w wysokości 100 zł. Po uznaniu protestu za zasadny przez sędziego głównego zawodów kaucja zostanie zwrócona. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt oraz inne rzeczy zawodników  pozostawione bez nadzoru na terenie zawodów bądź przez nich zagubione. 
Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń  Organizatora oraz ewentualnych służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo  podczas trwania imprezy. 
Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez  niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za  szkody wyrządzone w mieniu Organizatora bądź mieniu znajdującym się pod zarządem Organizatora. 
Organizator ma prawo wykluczyć zawodnika ze startu w zawodach, jeżeli jego zachowanie  stwarzałoby zagrożenie dla innych uczestników zawodów bądź zakłóciłoby prawidłowy  przebieg zawodów. 
Na miejscu zawodów zabrania się wnoszenia lub spożywania jakichkolwiek środków  odurzających, nielegalnych substancji, alkoholu czy substancji mogących zwiększyć  wydolność zawodnika pod karą dyskwalifikacji. 
Prośbę o wystawienie faktury na uiszczoną opłatę startową należy kierować pod adresem  mailowym info@czestochowatriathlon.pl w ciągu 14 dni od dnia uiszczenia opłaty wraz z  podaniem wszelkich danych niezbędnych do jej wystawienia. 
Organizator zabrania przekazania pakietu startowego innej osobie po odebraniu go przez właściwą osobę w biurze zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za  konsekwencje przekazania pakietu startowego innej osobie po odebraniu go z biura zawodów. 
Biuro rzeczy znalezionych funkcjonuje do 30 dni po zakończeniu zawodów. Rzeczy  znalezione są wysyłane na koszt zawodnika. 
Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
W sprawach nieobjętych postanowieniami niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator